Thursday, November 7, 2013

Hôm nay bạn mua gì?


Bạn mua gì hôm nay?

:))

p.s: Mua sắm như trên tại siu thị Sài Gòn 3/2 - Tổng thiệt hại: 200 lẻ mấy ngàn :)) 


No comments:

Post a Comment